Tôi đã nói với Bravo rằng tất cả chúng ta cần phải đoàn kết